ESF

Bauskas 2.vidusskolā ir noslēdzies ERAF projekts „Vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos Bauskas pilsētas 2. vidusskolā”.

Projekta gaitā tika izveidoti četri mūsdienīgi mācību priekšmetu kabineti, kā arī laboratorijas. Skolēniem turpmāk būs iespēja veikt laboratorijas darbus bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas kabinetos.

Skola viennozīmīgi ir ieguvēja- ir saņemtas labas kvalitātes iekārtas, piederumi, aprīkojums, iegādātas un uzstādītas tehnoloģijas ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas kabinetos – četras interaktīvās tāfeles, 20 portatīvie datori skolēniem, 4 – skolotājiem, ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai, laboratorijas piederumi un trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kolekcijas un modeļi ķīmijā, vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā un bioloģijā, modeļi matemātikas kabinetam.

Kabinetos uzstādīto interaktīvo tāfeļu pielietošana dod iespēju padarīt interesantākas, aizraujošākas un daudzveidīgākas mācību stundas, darbs stundās ir radošāks. Plašo materiālu klāstu var parādīt pieejamākā, uzskatāmākā formā. Interaktīvā tāfele ir neaizvietojams ceļvedis stundās, teicami papildina skolotāja teikto. Informācija nonāk pie skolēna ātrāk un to var vieglāk uztvert un iegaumēt.

Laboratorijas telpas un kabineti ir aprīkoti ar portatīvajiem datoriem. Gan skolotājiem, gan skolēniem ir iespēja organizēt un apgūt mācību procesu pielietojot informācijas tehnoloģijas.

Šobrīd kabinetos noris aktīvs mācību un metodiskais darbs, jaunu mācību materiālu izstrāde. Skolotāji- kabinetu saimnieki turpina apgūt iespējām pārbagātās jaunās tehnoloģijas.

Bauskas 2.vidusskola pateicas projekta organizatoriem, Bauskas novada domei un SIA Labochema Latvija, Total Eesti OU, piegādātāju apvienībai, SIA Lielvārds, SIA Adrona par veiksmīgu sadarbību projekta īstenošanas gaitā.

Projekta koordinators Vadims Grigorjevs

ESF projekts „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem”.

Projekta vadītājs: Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola.

Projekta norises uzraudzību un saikni ar RPIVA Bauskā nodrošina Mudīte Strazdiņa (RPIVA)

Projektā piedalās 18 izglītības iestādes Latvijā, tai skaitā,

 • Bauskas 2.vidusskola,
 • Iecavas internātpamatskola,
 • Saulaines arodvidusskola.

Bauskas 2.vidusskolā ir nokomplektētas 2 projekta grupas:

 • 3.a klase – 15 skolēni

(pedagogs Svetlana Panovska)


 • 5.a un 5.b klases – kopā 18 skolēni

(pedagogs Astrīda Štāla, speciālais pedagogs Ina Nikolajeva)

Projekta materiāli_1

Projekta materiāli_2

ESF projekts „Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā”

Projekta vadītājs: Bauskas novada dome.

Projektā iesaistījušās 5 Bauskas novada izglītības iestādes- pilotskolas, tai skaitā,

 • Bauskas 2.vidusskola – projektā strādā 4 darbinieki:

– Ina Nikolajeva- skolotāja palīgs,

– Svetlana Panovska- skolotāja palīgs,

– Gita Vožniaka- psihologs,

– Jadviga Anduža- sociālais pedagogs,

Vakance- logopēds.

Pārējās šī projekta skolas ir:

 • Bauskas pamatskola,
 • Mežgaļu pamatskola,
 • Bauskas Kristīgā pamatskola,
 • Vecsaules pamatskola.

Vairāk par projektu_

Projekta „Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā” buklets

ESF projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Projektā 2010./2011.mācību gadā darbojas pedagogi:

 • Rita Skorodihina,
 • Anita Avotiņa,
 • Kristīne Mudure,
 • Astrīda Štāla,
 • Inga Golovčanska.