Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība

2012.gada 17.jūlijs (noslēguma informācija)

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, beidzas 16.jūlijā.

Paveiktā izvērtējums un pašu darbinieku atsauksmes izskanēja projekta noslēguma konferencē, kas notika 7.jūnijā, Bauskas 2.vidusskolā. Projekta speciālisti atzina, ka projekts devis jaunu pieredzi viņu profesionālajā izaugsmē, iestāžu vadītāji atzina projekta pozitīvo pienesumu iekļaujošas attieksmes veicināšanā. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Padomes priekšsēdētāja Māra Bite izteica gandarījumu par projektā paveikto un atzina, ka iesāktais darbs noteikti jāturpina. Ģimeņu stiprināšanas projektu programmas vadītāja Sandra Braunere, savukārt, iepazīstināja klātesošos ar projekta idejas turpinājumu, ko, projektam beidzoties, apņemas nodrošināt Asociācija sadarbībā ar pašvaldību. Konferences laikā tika prezentēta arī labās prakses un pieredzes Rokasgrāmata, kurā savus iespaidus un ieteikumus snieguši visi projekta speciālisti un sadarbības partneri. Rokasgrāmata būs pieejama visu projekta sadarbības partneru institūcijām un citiem interesentiem.

Finanšu ekonomija projektā deva iespēju vasaras sākumā noorganizēt vēl divus vasaras seminārus Skola ģimenei. Seminārā, kas notika no 11.līdz 13.jūnijam, piedalījās senioru grupas dalībnieces un mazie rūķi. Kopskaitā tie bija 30 dalībnieki, kuri varēja darboties dažādās radošās darbnīcās, kopīgi sportot un visādi citādi jautri un saturīgi pavadīt laiku. Dalībnieku atsauksmes bija ļoti pozitīvas, kas sniedza gandarījumu organizatoriem. Šoreiz semināru norises vieta bija Bauska, viesu nams „Vi un Ka”.

Otrajā seminārā, kas notika no 18.līdz 20.jūnijam, piedalījās pusaudžu grupu dalībnieki ar vecākiem. Abos semināros bija ieplānots arī izbraukuma pasākums uz Tērvetes dabas parku, kurā sagaidīja Parka atraktīvie iemītnieki – Rūķu mamma un ragana, kā arī pedagogi bija sagatavojuši testa lapas par redzēto.

Analizējot paveikto, var secināt, ka projekta mērķis ir sasniegts gan skaitliskā ziņā – iesaistīti 314 bērni un jaunieši (plānoti 210), un seniori 46 (plānoti 40) , gan tīri emocionālā ziņā, par ko liecina gan darbinieku pozitīvais vērtējums, gan mērķa grupu dalībnieku sirsnīgās atsauksmes.

2012.gada 24.aprīlī

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, tuvojas noslēgumam.

Projektā izveidotā profesionāļu komanda turpina darbu, konsultējot mērķa grupu dalībniekus un organizējot grupu darbu. Darbošanos uzsākušas jau trešās – pēdējās grupas :  Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem, PUS – pie – AUDZIS, Drošo rūķu skola, un Bērnu emocionālās audzināšanas grupa. Grupas darbu uzsāka februārī un to norises vieta ir, galvenokārt, Sociālā dienesta projektam atvēlētās telpas.

Turpinās arī kultūras un kopīgas atpūtas pasākumi, kas tiek organizēti reizi mēnesī un kuros iesaistās arī kompetenti lektori-praktiķi. Kultūras pasākumu laikā projekta dalībnieki apmeklē muzejus, izstādes, un citus saistošus objektus pilsētā un tuvākā apkārtnē. Atpūšamies kopā aktivitāšu laikā kā lieli, tā mazi gūst izglītojoši praktisku informāciju par kādu konkrētu tēmu, kā arī darbojas praktiski, lai izkoptu savas iemaņas dažādās mākslās.

Projekta izglītības blokā turpinās uzsāktais darbs Bauskas 2.vidusskolas 1.un 2.klasēs, kur tiek nodrošināta iekļaujoša izglītības bērniem ar īpašām vajadzībām. Bērnu vecākiem regulāri tiek nodrošinātas kompetentu speciālistu konsultācijas, kā atbalstīt savu bērnu mācību procesā. Konsultants iekļaujošajā izglītībā reizi mēnesī sniedz informatīvi praktiskas konsultācijas pedagogiem un atbalsta personālam kā efektīvāk organizēt mācību procesu bērniem ar īpašām vajadzībām. No 20.marta līdz 22.martam pedagogi uzlaboja savu kvalifikāciju bilingvālās izglītības jomā sākumskolā un 12 stundu teorētiskajā kursā guva jaunas metodes un pieredzi darbam ar bērniem, kuri ģimenēs runā divās un pat vairāk valodās. Praktisko pieredzi un vairākus vērtīgus materiālus pedagogi guva pieredzes apmaiņas brauciena laikā Daugavpils 3.vidusskolā.

Projekta taustāmais rezultāts būs labās prakses un pieredzes Rokasgrāmata, kurā savus iespaidus un ieteikumus sniegs visi projekta speciālisti un sadarbības partneri. Rokasgrāmata tiks sagatavota un prezentēta projekta noslēguma seminārā, kas plānots jūnija sākumā.

2012.g.janvāris

Projektā „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, aizritējis jau gads.
Projektā izveidotā profesionāļu komanda turpina darbu, konsultējot mērķa grupu dalībniekus un organizējot grupu darbu. Darbošanos beigušas jau interešu otrās grupas –  Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem , PUS – pie – AUDZIS, Drošo rūķu skola, un Bērnu emocionālās audzināšanas grupa, un šobrīd uzsākts darbs pie trešo – nu jau pēdējo, grupu šai projektā komplektēšanas. Grupas darbu uzsāks februārī un tās galvenokārt notiks Sociālajā dienestā projektam atvēlētajās telpās.
Dažādos kultūras un kopīgas atpūtas pasākumos, kuros iesaistās arī kompetenti lektori-praktiķi, mērķu grupu dalībnieki var piedalīties reizi mēnesī. Kultūras pasākumu laikā ir iespēja apmeklēt muzejus, izstādes, mākslas salona darbnīcu. Atpūšamies kopā aktivitātes tiek plānotas kā izglītojoši praktisks pasākums, kura laikā bērni un viņu vecāki gūst noderīgu informāciju par kādu konkrētu tēmu, kā arī var darboties praktiski, lai izkoptu savas iemaņas kādā no mākslas jomām – rokdarbos, zīmēšanā.
Arī projekta izglītības blokā turpinās iesāktais darbs. Bauskas 2.vidusskolas 1.un 2.klasēs tiek nodrošināta iekļaujoša izglītības bērniem ar īpašām vajadzībām izglītības apguvē. Sākotnēji tie bija 8 bērni, taču šobrīd bērnu skaits palielinājies, un speciālistu, ko nodrošina projekts, atbalstu saņem jau 11 bērni. Šo bērnu vecākiem arī ir iespēja saņemt speciālistu konsultācijas, kā atbalstīt savu bērnu mācību procesā, kā sadarboties ar atbalsta personālu un skolotājiem. Atbalsta pasākumus skolā nodrošina divi pedagogi-asistenti un speciālais pedagogs, kuri palīdz skolotājiem ikdienas darbā, kā arī reizi mēnesī skolā ierodas speciālists konsultants, kurš sniedz konsultācijas pedagogiem, atbalsta personālam un skolēnu vecākiem.
Bauskas Valsts ģimnāzijā darbu turpina sociālais pedagogs, kurš aktīvi iesaistās skolas dzīvē, sniedzot atbalstu gan audzēkņiem, gan pedagogiem. Šobrīd lielākais darba lauks ir cīņa ar nesekmību un neattaisnotiem stundu kavējumiem.

_____________________________________________________________

2011.g.

Projekta „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, darbība ir jau pusē.

Projektā izveidotā profesionāļu komanda turpina darbu nodrošinot  konsultācijas mērķa grupu dalībniekiem. Darbu uzsākušas arī otrās grupas –  Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem , PUS – pie – AUDZIS, Drošo rūķu skola, un Bērnu emocionālās audzināšanas grupa. Reizi mēnesī joprojām tiek organizētas aktīvas atpūtas iespējas apmeklējot dažādus kultūras pasākumus un atpūšoties kopā. Tēmu dažādošanai, nodarbībām tiek piesaistīti kompetenti lektori, kuri teorētisko informāciju saista ar praktiskām nodarbēm. Darbu Bauskas Valsts ģimnāzijā (bijušajā Bauskas 1.vidusskolā) turpina sociālais pedagogs.

Augusta sākumā tika organizēts otrais izbraukuma seminārs Skola ģimenei, kas tāpat kā pirmais, tika organizēts viesu namā „Iecupes”. Semināra mērķa grupa bija  pusaudži no trūcīgām ģimenēm, pusaudži ar uzvedības traucējumiem un socializācijas grūtībām. Izbraukuma semināra programma tika izstrādāta, ņemot vērā konkrēto dalībnieku vajadzības, un lai  nodrošinātu daudzpusīgu semināra programmu, tika piesaistīti 2 lektori – sporta instruktors un lektors radošajām aktivitātēm, kā arī psihoterapeits, kurš organizēja grupu nodarbības. Seminārā piedalījās 25 jaunieši no 13 ģimenēm kopā ar vecākiem, vecvecākiem vai aizbildņiem.

Iekļaujošās izglītības attīstības jomā Bauskas 2.vidusskolas 1.un 2.klasē ir uzsākta bērnu, kuriem nepieciešams nodrošināt izglītību pēc kādas no speciālajām izglītības programmām, apmācība, kopskaitā 8 bērni. Šo bērnu vecāki arī apmeklēja semināru, kurā guva ieskatu kā savu bērnu atbalstīt mācību procesā, kā sadarboties ar atbalsta personālu un skolotājiem. Ar jauno mācību gadu atbalsta pasākumus skolā nodrošina divi pedagogi-asistenti un speciālais pedagogs, kuri palīdz skolotājiem ikdienas darbā, lai nodrošinātu optimālu iekļaujošu mācību procesu bērniem ar īpašām vajadzībām. Katru mēnesi līdz mācību gada beigām pedagogiem, atbalsta personālam un vecākiem skolā tiks nodrošinātas konsultācijas iekļaujošajā izglītībā, kuras vadīs pieredzējis pedagogs-eksperts.

Projekta ietvaros 13. un 14.oktobrī tika organizēts pedagogu un vecāku pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpili, kurā piedalījās 32 pedagogi un vecāki. Laipnu uzņemšanu nodrošināja Daugavpils Izglītības pārvalde un Daugavpils 3.vidusskolas direktore ar kolektīvu. Pieredzes apmaiņas semināra dalībnieki atzina, ka pasākums ir bijis ļoti vērtīgs, jo bija nodrošināta iespēja arī vērot kolēģu darbu mācību stundās, gūt pieredzi izmantojot bilingvālās izglītības un iekļaujošās izglītības metodes ikdienas darbā. Pasākuma laikā bija iespēja arī apmeklēt Bilingvālās izglītības un Iekļaujošās izglītības centrus, iepazīties ar to darbību un sniegto atbalstu pedagogiem.

31.10.2011.

 

___________________________________________________________

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, jau aizvadījis savas darbības pirmo pusgadu.

Projekta pusgadā ir izveidota stabila profesionāļu komanda, kas strādā pie  mērķa grupu iekļaušanas vietējā sabiedrībā veicinošiem pasākumiem: dažādi speciālisti – sociālais darbinieks, psihologs, pedagogi, jurists, narkologs – sniedz atbalstu projekta mērķu grupas pārstāvjiem, kas ir gan individuālas konsultācijas, pārrunas, gan arī grupu pasākumi un nodarbības. Pirmās grupas –  Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem , PUS – pie – AUDZIS, Drošo rūķu skola, un Bērnu emocionālās audzināšanas grupa savu darbību ir beigušas un septembrī darbu uzsāks otrās grupas tieši šādās vecumu grupās. Reizi mēnesī joprojām tiek organizētas aktīvas atpūtas iespējas apmeklējot dažādus kultūras pasākumus un atpūšoties kopā. Lai dažādotu tēmas un nodrošinātu pasākumu saturīgumu, nodarbībās piedalās kompetenti lektori, kuri teorētisko informāciju saista ar praktiskām nodarbēm.

Iekļaujošās izglītības attīstības jomā, projektā jau paveiktas pirmās iestrādnes: licencētas 5 speciālās izglītības programmas pēc iekļaujošās izglītības principiem  un  viena bilingvālā izglītības programma, kuras sākoties jaunajam mācību gadam tiks ieviestas Bauskas 2.vidusskolas 1.un 2.klasē, kurās tiks uzņemti bērni ar īpašām vajadzībām. Skolas pedagogi un Īslīces SOS PII kopskaitā 31 pedagogs guvuši  prasmes un zināšanas darbam iekļaujošajā izglītībā. Bauskas 1.vidusskolā darbu turpina sociālais pedagogs, un vasaras mēnešos tiek strādāts pie socializācijas programmas, kas skolēnam māca zināt savu lomu kā skolā, tā arī  mājās un uz ielas, un kas paredz sekmīgu skolēna iekļaušanos sabiedrībā. Programma skolā tiks īstenota uzsākot jauno mācību gadu.

No 27.līdz 29.jūnijam Iecavas novada Iecupēs notika projekta  ietvaros plānotais vasaras seminārs „Skola ģimenei”, kurā piedalījās senioru grupas pārstāves ar saviem mazbērniem, kā arī Rūķu grupas bērni ar savām ģimenēm. Semināra laikā tika organizētas izglītojoši aktīvas nodarbības gan lieliem, gan maziem: orientēšanās pārgājiens, psihologu vadītas nodarbības, darbs radošās darbnīcās –zīmēšanas, sporta un brīvdabas teātra studija, vecāki uzzināja par latviešu pirts noslēpumiem un saskarsmes gudrības psihoterapeita vadībā, kā arī bija kopīga sadziedāšanās un desiņu cepšana pie ugunskura. Neliela foto galerija pieejama https://picasaweb.google.com/108516070696405098372/JunijaSeminarsIecava?authkey=Gv1sRgCJyJ5fqoz6PLPw.

Nākamais seminārs „Skola ģimenei” plānots no 8.-10.augustam turpat Iecupēs, kurā šoreiz piedalīsies projekta pusaudžu grupa ar savām ģimenēm.

__________________________________________________________________

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, jau aizvadījis savas darbības trešo mēnesi.

Projekta mērķis ir veicināt Bauskas novadā dzīvojošo sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir 210 bērni, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un 40 seniori.

Projekta ietvaros ir izveidota profesionāla komanda, kas strādā pie  mērķa grupu iekļaušanu vietējā sabiedrībā veicinošiem pasākumiem. Kā jau sākotnēji plānots, dažādi speciālisti – sociālais darbinieks, psihologs, pedagogi, jurists, narkologs – sniedz atbalstu projekta mērķu grupas pārstāvjiem gan individuālas konsultācijās, pārrunās, gan arī grupu pasākumos un nodarbībās.

Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem  notiek pirmdienās, PUS – pie – AUDZIS nodarbības – otrdienās, Drošo rūķu skola jaunākā skolas vecuma bērniem darbojas trešdienās, bet ceturtdienās vecāki, kuriem ir bērni vecumā līdz 7 gadiem, apmeklē Bērnu emocionālās audzināšanas grupu. Grupu nodarbības notiek Bauskas novada Sociālā dienesta telpās.

Reizi mēnesī tiek organizētas aktīvas atpūtas iespējas, apmeklējot dažādus kultūras pasākumus un atpūšoties kopā. Lai dažādotu tēmas un nodrošinātu pasākumu saturīgumu, nodarbībās piedalās kompetenti lektori, kuri teorētisko informāciju saista ar praktiskām nodarbēm.

Iekļaujošās izglītības attīstības jomā projektā jau izstrādātas un licencēšanai iesniegtas speciālās izglītības programmas pēc iekļaujošās izglītības principiem  un  viena bilingvālā izglītības programma, kuras, sākoties jaunajam mācību gadam, tiks ieviestas Bauskas 2.vidusskolas 1.un 2.klasē, kurās tiks uzņemti bērni ar īpašām vajadzībām. Šīs skolas un Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi turpina apgūt prasmes un zināšanas darbam iekļaujošajā izglītībā. Apmācību kurss noslēgsies jūnijā. Turpinās iesāktais darbs Bauskas 1.vidusskolā, kur darbu uzsācis sociālais pedagogs. Arī projekta pedagogs un pedagogs-seniors sniedz konsultācijas skolēniem mācībās.

Aprīļa sākumā 5 dienu vizītē Bauskā ieradās Lucernas pedagoģiskās augstskolas Skolas un dažādības institūta  zinātniskā līdzstrādniece un pedagogu apmācības pasniedzēja Annemarie Kummer Wyss. No 6.līdz 8.aprīlim eksperte Bauskas 2.vidusskolā un Īslīces SOS PII lasīja lekcijas pedagogiem par Šveices pieredzi iekļaujošajā izglītībā un sniedza individuālas konsultācijas vecākiem un pedagogiem. Sadarbība ar eksperti turpinās: ir saņemti dažādi materiāli, kas tiks  nodoti pedagogiem darbam.

7.aprīlī Bauskā notika Projekta informatīvais pasākums, kurā piedalījās Šveices vēstniece Latvijā Gabriela Nuci Sulpicio, Šveices sadarbības programmas biroja Baltijā vadītāja Christina Grieder, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips, Latvijas SOS BCA nacionālā direktore Ilze Paleja, kā arī projekta darba grupa. Projekta darbinieki informēja viesus par projekta norisi, plānotajiem rezultātiem, un viesiem bija iespēja vērot projektu arī darbībā, viesojoties senioru grupas nodarbībā.

Projekta vadītāja Irēna Kalniņa

mob.tel. 29467248


2011. gada 17. janvārī Bauskas novadā darbu uzsāk projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Apakšprojekta īstenošanai paredzētais kopējais finansējums ir 91 984.05 LVL, kur 90% finansējuma nodrošina Latvijas un Šveices sadarbības programma (85% Šveices Konfederācijas fonds un 15% Latvijas valsts budžets) un 10% Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija un Bauskas novada pašvaldība.

Šī projekta mērķis ir veicināt Bauskas novadā dzīvojošo sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir 210 bērni, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un 40 seniori.

Apakšprojektā galvenās plānotās aktivitātes ir:

1.      Starpprofesionāļu komandas izveide un darbs ar mērķa grupu iekļaujošas sabiedrības veicināšanai Bauskā.

2.      Iekļaujošās izglītības attīstība Bauskā.

3.      Projekta administrēšana.

4.      Informācijas un publicitātes pasākumi

Projekta vadošais partneris ir biedrība „Latvija SOS Bērnu ciematu asociācija”, kas sadarbībā ar partneriem – Izglītības Iniciatīvu centru, Lucernas pedagoģiskās augstskolas Skolas un dažādības institūtu (Šveice) un Bauskas novada pašvaldības institūcijām – Bauskas 1.vidusskolu, Bauskas 2.vidusskolu un Sociālo dienestu, strādās pie izvirzīto mērķu sasniegšanas. Projekta realizācijas vieta ir Bauska, un projekta darbības ilgums ir 18 mēneši.

Projekta rezultātā:

1.      Tiks izstrādātas, licencētas un aprobētas 6 speciālās izglītības programmas, kas tiek īstenotas Bauskas 2.vidusskolā pēc iekļaujošās izglītības principiem, un viena mazākumtautību pamatizglītības – bilingvālās izglītības programma.

2.      Bauskas 2.vidusskolas 1. un 2. klasē integrēti 8 bērni ar speciālām vajadzībām.

3.      Sagatavoti 20 pedagogi darbam ar bērniem un jauniešiem ar speciālām un īpašām vajadzībām, kas tiks iesaistīti iekļaujošās izglītības īstenošanā Bauskas 2.vidusskolā un Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī 4 pedagogi bilingvālās izglītības īstenošanai.

4.      Izveidota starpprofesionāļu komanda.

5.      Starpprofesionāļu komandas atbalstu saņēmuši un sociālā atbalsta pasākumos iesaistīti 202 bērni un jaunieši, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam.

6.      Sociāli aktivizēti un atbalsta pasākumos iekļauti 40 seniori.