Vecākiem

Vecākiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju pamatizglītībā

Vecākiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā vidējā izglītībā

Kādēļ reforma nepieciešama?

“Vajadzība pēc pārmaiņām izglītības saturā un pieejā ir ilgi briedusi, jo arī apkārtējā pasaule ir mainījusies – sākot no  mācību procesa un vides un beidzot ar ekonomiskajiem un sabiedriskajiem procesiem. Mēs nevaram paredzēt, kādas profesijas būs pieprasītas tuvākā vai tālākā nākotnē, tāpēc mūsdienīgā izglītībā svarīgi koncentrēties uz zināšanu,  prasmju un vērtībās balstītu ieradumu izkopšanu, tādējādi īstenojot kompetenču pieeju. Skolai jāmainās, lai palīdzētu jaunajiem cilvēkiem attīstīt kritisko domāšanu, rīcībspēju, radošumu, vērtībās balstītas zināšanas un ieradumus, kā arī risināt problēmas reālās dzīves situācijās,” tā izglītības modeļa pilnveides nepieciešamību skaidro Guntars Catlaks, VISC vadītājs.

Mācību saturs un pieeja, kuru 2020./2021. mācību gadā sāks īstenot skolās Latvijā, nav pilnīgi jauns. Tas ir pārskatīts un pilnveidots. Mērķis ir padarīt mācības aktuālas, novērst satura sadrumstalotību, dubultošanos un informatīvu pārblīvētību, nodrošināt mācību satura pēctecību. Taču pirmo reizi Latvijā mācību saturs pārskatīts vienotā sistēmā un pēctecīgi visās izglītības pakāpēs. Sākot no pusotru gada veciem bērniem pirmsskolā un līdz 12. klasei.

Ko nozīmē būt pilotskolai?

Bauskas 2.vidusskola jau 3.gadu ir starp tām 100 skolām Latvijā , kas ar atbildību nes pilotskolas godu. Skolai tas nozīmē savus pienākumus – 1.gadā tās bija skolas kolektīva mācības, 2.gadā – aktīva iesaistīšanās jaunu metožu izmēģināšanā un mācību materiālu aprobācijā. Bet šogad – jauno mācību materiālu izmantošana stundās. Paralēli šīm aktivitātēm katram mācību gadam skolas kolektīvs izvirzījis savu sasniedzamo rezultātu, kura attīstībai pievērš pastiprinātu uzmanību.

Ko tas nozīmē šajā mācību gadā?

2019./2020.m.g. par galveno prioritāti mācību procesā izvirzītas digitālās prasmes. Šīs prasmes mūsdienās aktuālas kā skolēniem, tā arī skolotāju kolektīvam.

Digitālās prasmes ir prasmes, kuras palīdz efektīvi, gudri un atbildīgi lietot digitālās tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka skolēns atbildīgi izmanto digitālās tehnoloģijas ikdienā, lai zināšanas iegūtu, izmantotu un radītu, kā arī risinātu uzdevumus un problēmas, ko plietotu un izmantotu savu un citu radītu saturu, prasmīgi pārvalda savu digitālo identitāti, efektīvi un droši komunicē un sadarbojas ar citiem digitālajā vidē; kritiski un konstruktīvi izvērtē tehnoloģiju un mediju lomu sabiedrībā. 

Paralēli tam tiek monitorētas arī skolēnu prezentēšanas prasmes (1.gada prioritāte) un arī lasītprasme (2.gada prioritāte). Gadu uzsākot un nobeidzot tiek prasmes novērtētas un  izdarīti secinājumi. Prasmju novērtēšanai izmantoti vienoti kritēriji visā skolā.

Vērtēšana – svarīgs jautājums visām mācību procesā iesaistītajām pusēm. Šim jautājumam veltītas vairākas pedagoģiskās sanāksmes un vecāku kopsapulce šajā mācību gadā. Ir pārskatīta vērtēšanas kārtība skolā un tā pieejama.

Projekta Skola 2030 skaidrojums vērtēšanai, izmaiņām, ko paredz reforma, ir pieejama                            

https://www.skola2030.lv/lv/istenosana/macibu-pieeja/vertesana