28. augustā Latvijas Universitātē notika fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un matemātikas skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā-efektīvi un radoši”.

Aktualitātes: 2013. gada 4. septembris

28. augustā Latvijas Universitātē notika fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un matemātikas skolotāju konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā-efektīvi un radoši”. Konferencē piedalījās ap 600 pedagogi un nozares eksperti no visas Latvijas.

Pieredzes bagāti un radoši skolotāji Lielajā aulā dalījās savā darba pieredzē plakātu sesijās un pieredzes apmaiņā „mikrofons skolotājam”. Viņu vidū arī Bauskas 2. vidusskolas ķīmijas skolotāja Anita Zibola popularizēja uzkrāto pieredzi par tematu „Ūdens dienas skolā un mācīsimies strādāt kopā”.

” Ūdens diena”

       Bauskas 2. vidusskolā katru gadu, atsaucoties uz UNECO izsludināto ūdens gadu, tiek organizētas ūdens dienas, kurās piedalās 12. klašu skolēni un 1.-4. klases skolēni. Vidusskolēni ir darbnīcu vadītāji – eksperimentu organizētāji, bet pamatskolas skolēni darbojas darbnīcās vidusskolēnu vadībā. Piedalīšanās UNECO izsludinātā ūdens gada pasākumu popularizēšanā, dod iespēju 1.,2., 3. un 4. klases skolēniem ieskatīties nākotnē, radīt interesi par ķīmijas zinātni, ar ķīmiju saistīto karjeras izvēli, dod iespēju strādāt kopā ar cilvēkiem no ražošanas, kuriem darbs saistīts ar ķīmiju, dot iespēju skolēnu vecākiem ieskatīties bērnu ikdienā skolā ar kinokameras palīdzību.

Tiek organizētas piecas darbnīcas. To temati: Vai ūdens var būt ciets? Dzelzs izaicinājums ! pH noteikšana ūdens paraugā. Ko sērs dara ūdenī? Fosfātu noteikšana.

Dabaszinību mācīšanas jomā Latvijas Republikā ir ieguldīti līdzekļi no ES fondiem, lai renovētu dabaszinību kabinetus ar jauniem uzskates līdzekļiem un interaktīvajām tehnoloģijām. Tas dod iespēju bez papildus finansējuma veikt manu piedāvāto inovatīvo priekšlikumu veiksmīgi īstenot katrā skolā, tādējādi izraisot patiesu ieinteresētību skolēnu vidū par mācību priekšmetu un nodrošinot motivētu interesi jaunāko skolēnu vidū.

Skolas darbošanās sasaistīta ar reālā darbā strādājošajiem, kas palīdzētu virzīt skolēnu karjeras izvēli dabaszinību cikla mācību priekšmetu virzienā.

Skolēnu vecākiem dod reālu ieskatu skolas ikdienā. Tādējādi gūstot patiesu, uzskatāmu priekšstatu par viņu bērnu darbošanos skolā. Kā arī dos izsmeļošu atbildi uz jautājumu skolēniem: „…kāpēc man jāmācās ķīmija?” Vienkārša atbilde – „Kaut vai tāpēc lai, nekaitējot savai veselībai, varētu katru dienu uzņemt dzīvības procesiem nepieciešamo tīru ūdeni katru dienu”.

Mana piedāvātā inovācija ir dažādu skolas vecuma grupu skolēnu darbs vienā komandā. 12.klases mācību procesā iegūto prasmju un iemaņu nodošana jaunāko klašu skolēniem, kuriem dota iespēja paskatīties nākotne – lūk, ko es kādreiz pratīšu, lūk, kā es kādreiz mācīšos. Tiek izmantota vecāko klašu skolēnu autoritāte jaunāko klašu skolēnu vidū. Tas dod iespēju vecāko klašu skolēniem pārliecināties par savām pedagoģiskajām iespējām. Pēc pasākuma trīs 12. klašu jaunieši izteica domu, ka strādāt ar mazajiem bērniem ir aizraujoši, varbūt karjeru sasaitīt ap pedagoga profesiju un, interesanti, ka tie bija zēni. Un kā mums skolās trūkst pedagogu vīriešu! Protams, par inovāciju var uzskatīt arī darbu kopā ar profesionāliem darba darītājiem, kas pierāda skolēniem viņu veikto pētījumu nozīmīgumu.

Darbā tiek izmantotas visas pieejamās tehnoloģijas, sākot ar skolēnu mobilajiem telefoniem fotografēšanai, interaktīvā tāfele, mikroskopi, datu kameras, kinokameras, tādējādi gūstot vizualizēšanas prasmes. Rezultātu kompleksā analīze un popularizēšana panāk plašākas sabiedrības daļas iespēju netieši domāt par dabas bagātību ūdeni. Skolēniem ir iespēja, rādot prezentācijas, attīstīt un pilnveidot savas oratora prasmes un iemaņas.

Anita Zībola