Bauskas 2.vidusskolā kompetenču projekta ietvaros pedagogu sadarbība mācību stundā

Aktualitātes: 2019. gada 4. novembris

1.novembrī, ķīmijas skolotāja Anita Zibola un matemātikas skolotāja Rita Skorodihina projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros sadarbojās un novadīja praktisko darbu 10.klasē “Procentuālās  un molāras koncentrācijas sāļu un tokristālhidrātu šķīdumu  pagatavošana”.

Stundas mērķis : pārbaudīt praksē iegūtās  zināšanas par procentuālu un molāru šķīdumu pagatavošanu no sāļiem un to kristālhidrātiem.  Attīstīt spējas  izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās, reālās dzīves situācijās.

Caurviju kompetences: Kritiskā domāšana un problēmu risināšana, sadarbība, līdzdalība.

Iegūto zināšanu praktiskais pielietojums, spēja adekvāti lietot mācīšanās rezultātus noteiktā kontekstā.

Ķīmijas skolotāja Anita Zibola un 10. klases skolēni
No labās puses- Emīls Upenieks un Emīls Čeika veic aprēķinus
Nikija Anspoka un Denisija Šteinberga gatavo % koncentrācijas šķīdumu
Nikija Anspoka uzpilda bireti