Izskanējis izlaidumu laiks

Bez tēmas: 2011. gada 8. jūlijs

(Materiāls no Izglītības pārvaldes mājas lapas)

Tveicīgajā  jūnija  otrās nedēļas  nogalē  Bauskas novada izglītības iestādēs saņemt savu  pirmo dokumentu par pamatizglītības apguvi pulcējās 317  devīto klašu beidzēji. Šogad varam lepoties ar  zinošiem, talantīgiem,  radošiem un aktīviem pamatizglītības  posma  beidzējiem. To pierāda izglītojamo  labie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos  un radošajās aktivitātēs. Talantīgākie un mērķtiecīgākie  izglītojamie ir apguvuši ne tikai  pamatzināšanas, bet arī  izzinājuši vairāk nekā prasa standarti un programmas, tādējādi pierādot savu centību, zinātkāri, uzcītību un neatlaidību. Starp devītklasniekiem vislabāko mācību darba rezultātu Bauskas novadā  ir  sasniegusi  Bauskas pilsētas pamatskolas 9.klases izglītojamā Ance Žubēre. Pavisam nedaudz no viņas atpaliek Vecsaules pedagogu kolektīva lepnums un neatlaidīga darba rezultāts – daudzpusīgais Toms Štrāls un uzcītīgā Gune Mīlgrāve.

Šajā  mācību gadā Bauskas 2.vidusskolu absolvēja 13 izglītojamie, kuri  vienīgie Bauskas novadā apguva pamatizglītības mazākumtautību programmu. Iepriecina viņu uzrādītie rezultāti valsts valodā, jo valsts valodas zināšanas ar  A līmeņa sertifikātu ir  apliecinājuši 23% izglītojamo, savukārt, B līmeņa sertifikātu saņēma 31% izglītojamo, bet C līmeņa sertifikātu – 38% devītklasnieki.

Labākie 9.klašu beidzēji  Bauskas novadā

Izglītības iestāde Vārds, uzvārds Vidējais gada vērtējums
Bauskas 1.vidusskola Toms Donerblics 8,5
Bauskas 1.vidusskola Alīna Komkova 8,8
Bauskas 1.vidusskola Līva Medne 8,7
Bauskas 1.vidusskola Inita Miglāne 8,1
Bauskas 1.vidusskola Marta Petrovska 8,1
Bauskas 1.vidusskola Sintija Andersone 8,1
Bauskas 1.vidusskola Ieva Ģerģe 8,6
Bauskas 1.vidusskola Elza Elmane 8,5
Bauskas 1.vidusskola Laura Juškevica 8,3
Bauskas 1.vidusskola Dārta Kataņenko 8,9
Bauskas 1.vidusskola Karlīne Līga Lagzdiņa 8,1
Bauskas 1.vidusskola Žaklīna Rīna 8,9
Bauskas 1.vidusskola Amanda Tikuma 8,3
Bauskas 1.vidusskola Līga Bāliņa 8,3
Bauskas 2.vidusskola Lana Dinu 9,1
Bauskas 2.vidusskola Alīna Kazačenoka 8,7
Bauskas 2.vidusskola Germans Molokovičevs 8,0
Bauskas 2.vidusskola Artjoms Volaščuks 8,0
Bauskas 2.vidusskola Elizabete Jaunzeme 8,6
Bauskas 2.vidusskola Laura Leja 8,1
Bauskas 2.vidusskola Ksenija Fjodorova 8,5
Bauskas 2.vidusskola Igors Suharevskis 8,9
Īslīces vidusskola Zane Zentele 8,8
Uzvaras vidusskola Signe Leimonte 8,5
Bauskas pilsētas pamatskola Ance Žubēre 9,4
Bauskas pilsētas pamatskola Laura Birģele 8,9
Bauskas pilsētas pamatskola Ginta Mašale 8,4
Bauskas pilsētas pamatskola Zane Indrika 8,3
Bauskas pilsētas pamatskola Ralfs Augulis 8,0
Codes pamatskola Ivo Aigars 8,0
Vecsaules pamatskola Toms Štrāls 9,3
Vecsaules pamatskola Gune Mīlgrāve 9,1
Vecsaules pamatskola Zaiga Kluine 8,2
Vecsaules pamatskola Ieva Medne 8,0

Lai saņemtu apliecību par pamatizglītības apguvi, 9.klašu izglītojamie  savas zināšanas rādīja četros eksāmenos. Izmantojot izglītības iestāžu iesniegto informāciju ,Izglītības pārvalde ir apkopojusi  valsts pārbaudes darbu  rezultātus. Latviešu valodas eksāmenā labus vērtējumus ir ieguvuši Mežgaļu pamatskolas un Uzvaras vidusskolas izglītojamie, savukārt, angļu valodā atzīstamu sniegumu ir uzrādījuši Bauskas 1.vidusskolas un Vecsaules pamatskolas jaunieši. Krievu valodas eksāmenā jau tradicionāli augsts rezultāts ir Bauskas 2.vidusskolas izglītojamajiem.Ar labām sekmēm krievu valodas eksāmenā var lepoties arī Īslīces vidusskola. Matemātikas eksāmens vienmēr ir izrādījies pats lielākais pārbaudījums un izaicinājums devītklasniekiem  un viņu matemātikas skolotājiem. Novada vidējais vērtējums kopumā nav visai iepriecinošs, bet ir divas izglītības iestādes- Uzvaras vidusskola un Vecsaules pamatskola, kuru  izglītojamie ir  veiksmīgi tikuši galā ar sarežģītajiem uzdevumiem un ieguvuši augstu vidējo vērtējumu. Labāko un zinošāko vēsturnieku pulkā  dominējošie  ir Uzvaras vidusskolas un Mežgaļu pamatskolas izglītojamie. Plašāku un detalizētāku valsts pārbaudes darbu analīzi  Izglītības pārvalde sniegs augusta semināros metodisko apvienību dalībniekiem  un ievietos gadagrāmatā.

Ar ķīmijas eksāmenu 17.jūnijā noslēdzās spraigais centralizēto eksāmenu laiks mūsu novada 12. klašu absolventiem. Šogad centralizētos eksāmenus kārtoja un sertifikātus saņems 241 jaunietis. Novadā tika organizēti vairāki apvienotie eksāmeni, jo izglītojamo skaits bija nepietiekošs, lai eksāmenus varētu kārtot savās izglītības iestādēs. Veiksmīgi sadarbojāmies ar Iecavas un Rundāles novadiem, lai eksāmenu  norise būtu profesionāla un atbilstoša normatīvajiem aktiem, kas regulē centralizēto eksāmenu norisi. Gribu lielu paldies teikt visiem izglītības iestāžu direktoriem, klašu audzinātājiem, eksāmenu novērotājiem, mutvārdu daļu vērtētājiem, intervētājiem, eksāmenu labotājiem no Bauskas novada, kas devās vērtēt  darbus uz Rīgu, bet it īpaši pateicos  vietniekiem izglītības jomā, kas šajā eksāmenu sesijā savu darbu veica profesionāli un ar augstu atbildības sajūtu.

Arī šogad ministru prezidents Valdis Dombrovskis nosūtīja pateicības vēstules  labākajiem Latvijas vidējās izglītības iestāžu 12.klašu absolventiem, izsakot pateicību par teicamām sekmēm, izcilu radošo un organizatorisko darbu, kā arī panākumiem valsts un starptautiskā mēroga olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs un konkursos visdažādākajās jomās. Bauskas novadā premjera apsveikumu saņēma 4 absolventi-  Ieva Grigaļūne, Lāse Mīlgrāve un Artūrs Toms Plešs no Bauskas 1.vidusskolas, kā arī Uzvaras vidusskolas 12.klases izglītojamais Armands Rimševics. Savā apsveikumā skolēniem V. Dombrovskis norāda, ka valsts attīstības pamatā ir izglītota un zinoša sabiedrība un skolēni, kas šogad beidz skolas gaitas, būs nākamie Latvijas sabiedrības zināšanu radītāji, nesēji, kā arī galvenais Latvijas attīstības virzītājspēks. Premjers izsaka cerības, ka labāko skolu beidzēju nākotnes plāni tiks saistīti arī ar eksakto zinātņu studijām, kas ļaus radīt jaunus izgudrojumus un inovācijas, lai veicinātu Latvijas konkurētspēju Eiropā un pasaulē. V.Dombrovskis 12.klašu beidzējiem novēl teicamas sekmes turpmākajās studijās un izcilus panākumus profesionālajās gaitās.

Labākie Bauskas novada 12.klases absolventi:

Izglītības iestāde Vārds, uzvārds Vidējais gada vērtējums
Bauskas 1.vidusskola Artūrs Toms Plešs 8,9
Bauskas 1.vidusskola Ieva Grigaļūne 9,4
Bauskas 1.vidusskola Lāse Mīlgrāve 9,1
Bauskas 1.vidusskola Elvijs Artimovičs 8,0
Bauskas 1.vidusskola Krista Bane 8,4
Bauskas 1.vidusskola Alise Boleiko 8,1
Bauskas 1.vidusskola Gunta Dručka 8,3
Bauskas 1.vidusskola Signe Krūmiņa 8,3
Bauskas 1.vidusskola Rihards Mallons 8,0
Bauskas 1.vidusskola Anete Putele 8,5
Bauskas 1.vidusskola Artūrs Rubins 8,3
Bauskas 1.vidusskola Linda Strautzele 8,3
Bauskas 1.vidusskola Terēze Strazdiņa 8,7
Bauskas 1.vidusskola Signe Vaisūne 8,1
Bauskas 1.vidusskola Lelde Locāne 8,0
Bauskas 1.vidusskola Līga Miļūne 8,0
Bauskas 1.vidusskola Evita Mežezera 8,2
Bauskas 2.vidusskola Diāna Djadjura 8,4
Bauskas 2.vidusskola Lāsma Pinte 8,0
Bauskas 2.vidusskola Anastasija Kraule 8,1
Bauskas 2.vidusskola Veronika Staļmačenoka 8,1

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Anita Velmunska