Lieliskā dāvana sportistiem Valsts svētkus sagaidot

Aktualitātes: 2013. gada 14. novembris

Lai nodrošinātu optimālu priekšmeta Sports standarta prasību apguvi, Bauskas 2.vidusskolā, ar Izglītības un zinātnes ministrijas

 apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” atbalstu, šogad tika īstenots projekts Bauskas 2.vidusskolas sporta bāzes modernizācija. Projekta vispārīgais mērķis bija atbalstīt mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizācijai nepieciešamā inventāra iegādi, sekmējot izglītojamo veselības stiprināšanu un uzlabošanu, fizisko spēju attīstīšanu un pamatprasmes, sistemātiskās fiziskās aktivitātvalsts budžeta

ēs un to nozīmi veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē.

Lai nodrošinātu efektīvu un mūsdienīgu mācību procesu un drošu vidi sporta stundu laikā, projekta tiešais mērķis bija uzlabot Bauskas 2.vidusskolas sporta bāzi, iegādājoties nepieciešamo inventāru.

Projekta ietvaros tika iegādāts sporta inventārs: 10 vingrošanas soļi, līdztekas, 2 komplekti basketbola grozi, kā arī mīksto moduļu komplekts sākumskolai.

Projekta kopējās izmaksas ir 3864.48 Ls (tai skaitā PVN), kur 49% jeb 1893.60 Ls veido IZM valsts budžeta apakšprogramma 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi”, un 51% jeb 1970.88 Ls veido Bauskas novada domes finansējums.

Vai jūs pamanījāt pārmaiņas mūsu sporta zālē? Viennozīmīga atbilde – Jā! Gan skolotāji, gan skolēni ar prieku secina, ka ilgus gadus gaidītas jaunās sporta ierīces ir piegādātas un uzstādītas. Tas tika izdarīts pateicoties „Bauskas 2.vidusskolas sporta bāzes modernizācija” projekta veiksmīgai realizēšanai. Varu ieteikt visiem priekšmeta skolotājiem aktīvāk iesaistīties projektu rakstīšanā, lai piesaistītu Eiropas finansējumu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai. Es uzdrīkstējos, un man tas izdevies. Pateicības vārdus gribu veltīt kolēģei Irēnai Kalniņai, kurai projektu rakstīšanas jomā ir vislielākā pieredze skolā, kura gatava konsultēt un sniegt palīdzību katram.

 

Paralēlās līdztekas Basketbola grozi ar regulējamu augstumu
Mīksto sporta moduļu komplekts

(attēlam ir ilustratīva nozīme)

Vingrošanas soli

Tika veikts vēl viens solis Bauskas 2. vidusskolas sporta zāles modernizēšanai.

Sporta skolotājs A. Grigorjevs