Metodiskā diena Skola2030 Bauskas 2.vidusskolā raisīja lielu Bauskas novada pedagogu interesi

Aktualitātes: 2019. gada 12. marts

Bauskas 2.vidusskola ir viena no 100 Latvijas skolām, kura jau otro gadu piedalās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijā. Šā gada 6.martā Bauskas 2.vidusskolas kolektīvs pie sevis aicināja citu Bauskas un Rundāles novadu skolu pedagogus, lai dalītos savā pieredzē par pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu skolas ikdienas dzīvē.

    Metodiskās dienas ietvaros tās dalībniekiem tika piedāvāts vērot piecas atklātās mācību stundas dažādās klašu grupās un mācību jomās, kā arī piedalīties diskusijā par tām. Dalībniekiem bija dota iespēja vērot dabaszinības 1.klasē (stundu vadīja sākumskolas skolotāja LarisaČehoviča), starpdisciplināru nodarbību matemātikā un mājturībā/tehnoloģijās 2.klasē (stundu vadīja sākumskolas skolotāja Jeļena Šmite), ētiku 3.klasē (stundu vadīja sākumskolas skolotāja Mg.paed.Jeļena Mozgovaja), ķīmiju 8.klasē (stundu vadīja ķīmijas un bioloģijasskolotāja Mg.paed. Anita Zibola) un mūziku 10.klasē (stundu vadīja mūzikas skolotāja Mg.paed. Diāna Siliņa). Vislielāko interesi raisīja iespēja vērot starpdisciplināru mācību stundu matemātikā un mājturībās/tehnoloģijā 2.klasēs, kas ir likumsakarīgi, jo projekts Skola2030 plaši runā par skolēnu kā personu, kurai ir starpdisciplinārs skatījums uz dzīvi, kā rezultātā skolotājiem mācību procesā ir jācenšas vairāk plānot starpdisciplināras nodarbības. Metodiskās dienas dalībnieki tika iepazīstināti ar Bauskas 2.vidusskolas pieredzi projekta aprobācijā un projekta aktualitātēm. Diskusijā piedalījās arī projekta kuratore Liene Dreimane. Tāpat tika piedāvāts piedalīties meistarklasē par domraksta mācīšanas metodēm latviešu valodā 4.klasēs, kuru vadīja sākumskolas un latviešu valodas skolotājas Mg.paed. Inga Golovčanska un Mg.paed. Mārīte Aleksandrova. Dalībniekiem bija iespēja vērot projekta Skola 2030 veidotos video materiālus par Bauskas 2.vidusskolas pieredzi skolēnu vērtēšanā un sadarbības organizēšanā bioloģijas mācību stundas laikā 7.klasēs, stundu vadīja Mg.biol., Mg.paed. Lāsma Krastiņa.  Metodiskā diena raisīja lielu pedagogu aktivitāti, to kopumā apmeklēja 19 pedagogi, lai gan gribētāju bija daudzvairāk, taču ētisku apsvērumu dēļ dalībnieku skaits tika limitēts.

   Metodiskās dienas dalībnieki izteica atzinību par pasākuma augsto organizāciju līmeni, skolotāju profesionalitāti un skolas vēlmi dalīties savā pieredzē ar citām novada skolām! Liels paldies skolas direktorei Verai Grigorjevai par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā, kā arī ikvienam Bauskas 2. vidusskolas pedagogam un darbiniekam, kurš tika iesaistīts metodiskās dienas norisē.

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” koordinatore Bauskas 2.viduskolā LāsmaKrastiņa