Pedagogu augusta konference

Bez tēmas: 2011. gada 9. augusts

Informējam, ka

2011.gada 25.augustā plkst.10.00

Bauskas novada Kultūras centr ā notiks

Bauskas novada pedagogu augusta konference:

– plenārsēde;

– novada mācību priekšmetu metodisko apvienību sanāksmes.