PROJEKTA NEDĒĻA “STEM MĀCĪBU PRIEKŠMETI- ZELTA ATSLĒDZIŅA VEIKSMĪGAI KARJERAI” 23.04.-26.04.2019.

Aktualitātes: 2019. gada 8. aprīlis

Kārtība, kādā organizējams Bauskas2. vidusskolas projektu nedēļas  “STEM MĀCĪBUPRIEKŠMETI- ZELTA ATSLĒDZIŅA VEIKSMĪGAI KARJERAI”
darbs 23.04.2019.-26.04.2019.

1. Projektu darba norises laiks

Projektunedēļa 2018./2019.mācību gadā atbilstoši Bauskas 2.vidusskolas 31.08.2018.rīkojumam Nr. 1-9/41  notiek 1.-12.klasei no 23.04.2019.-26.04.2019.

2.  Projektu darba mērķis un uzdevumi

Mērķi:

– nodrošināt izglītojamam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi;

– radīt pamatu savlaicīgam, apzinātam un ar iespējām sabalansētam personīgam lēmumam par turpmāko izglītību.

Uzdevumi:

  • nodrošināt katram izglītojamam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas;
  • palīdzēt izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus, noteiktu mērķus;
  • veidot katrā izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba pasaules un ar to saistīto izglītību daudzveidību;
  • nodrošināt katram izglītojamam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas tehnoloģiju un citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas;
  • palīdzēt katram izglītojamam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru;
  • nodrošināt iespēju gūt darbības pieredzi;
  • izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, cieņu pret daudzveidību;
  • veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību

3.  Projekta darba sasniedzamais rezultāts

4.1. dot padarīta darba izjūtu, jo šo darbu veicot, katrs izglītojamais var strādāt atbilstoši saviem mācību sasniegumiem, spējām un ātrumam;

4.2.dot iespēju izglītojamam izpausties un iegūt zināšanas viņam pieņemamā formā, ievērojot katra individuālās vajadzības.

4.  Projektu darba tematika

STEM mācību priekšmeti- zelta atslēdziņa veiksmīgai karjerai

5. Projekta darba posmi

5.1. Tēmas apzināšanās. Šajā posmā jānosaka projekta gala rezultāts un jāvienojas par projekta prezentācijas veidu.

5.2.Plānošana:

5.2.1. kur un kāmeklēt atbildes uz izvirzītajiem jaut;ājumiem;

5.2.2. kā plānot resursus, laiku un projekta prezentāciju;

5.2.3. kas būs nepieciešams atskaitei par projekta darbu.

5.3. Īstenošana :

5.3.1. Šajā posmā izglītojamiem vēlams apgūt dažādas darba metodes, kuras lieto projektu darbā:

-intervēšanu;

-novērošanu;

-eksperimentu;

-informācijas ieguvi;

-sistematizēšanu un apkopošanu;

-IT pielietošanu informācijas vākšanā un datu apstrādē, u.c.

6. Projekta darba rezultāti un prezentācija:

            6.1. Projekta darba rezultāti tiek noformēti:

– kā dokumentu mape,

– kā prezentācija,

– kā stāsts,

– kā albums,

– kā video ieraksts,

– kā avīze, u.tml.

6.2. Projekta darba prezentācija:

            4.2.1. Darbus aizstāv pa klašu paralēlēm

            4.2.2. Izglītojamie aizstāv savu projektu auditorijas priekšā

            4.2.3.Uzstāšanās ilgums katrai klasei 5-7 minūtes.

7. Projekta darba izvērtēšana:

            7.1. Projekta darba pašnovērtējumu un apzināšanu var iedalīt 3 virzienos:

-projekta darba pašnovērtējumu veic katrs projekta dalībnieks savā grupā (klasē);

-projekta darbu izvērtē citi izglītojamie no citas grupas (klases);

– projekta darbu novērtē projekta darba vadītājs un direktores vietnieki mācību darbā.

Pielikumā: projektu darba nedēļas plānojums  pa dienām.

Direktore                                                                                V.Grigorjeva

Gaiķe 26127163

Apspriestsapspriedē pie direktores 26.03.2019.