Projekts “Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”

Aktualitātes: 2012. gada 30. janvāris

Projektā „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, aizritējis jau gads.
Projektā izveidotā profesionāļu komanda turpina darbu, konsultējot mērķa grupu dalībniekus un organizējot grupu darbu. Darbošanos beigušas jau interešu otrās grupas –  Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem , PUS – pie – AUDZIS, Drošo rūķu skola, un Bērnu emocionālās audzināšanas grupa, un šobrīd uzsākts darbs pie trešo – nu jau pēdējo, grupu šai projektā komplektēšanas. Grupas darbu uzsāks februārī un tās galvenokārt notiks Sociālajā dienestā projektam atvēlētajās telpās.
Dažādos kultūras un kopīgas atpūtas pasākumos, kuros iesaistās arī kompetenti lektori-praktiķi, mērķu grupu dalībnieki var piedalīties reizi mēnesī. Kultūras pasākumu laikā ir iespēja apmeklēt muzejus, izstādes, mākslas salona darbnīcu. Atpūšamies kopā aktivitātes tiek plānotas kā izglītojoši praktisks pasākums, kura laikā bērni un viņu vecāki gūst noderīgu informāciju par kādu konkrētu tēmu, kā arī var darboties praktiski, lai izkoptu savas iemaņas kādā no mākslas jomām – rokdarbos, zīmēšanā.
Arī projekta izglītības blokā turpinās iesāktais darbs. Bauskas 2.vidusskolas 1.un 2.klasēs tiek nodrošināta iekļaujoša izglītības bērniem ar īpašām vajadzībām izglītības apguvē. Sākotnēji tie bija 8 bērni, taču šobrīd bērnu skaits palielinājies, un speciālistu, ko nodrošina projekts, atbalstu saņem jau 11 bērni. Šo bērnu vecākiem arī ir iespēja saņemt speciālistu konsultācijas, kā atbalstīt savu bērnu mācību procesā, kā sadarboties ar atbalsta personālu un skolotājiem. Atbalsta pasākumus skolā nodrošina divi pedagogi-asistenti un speciālais pedagogs, kuri palīdz skolotājiem ikdienas darbā, kā arī reizi mēnesī skolā ierodas speciālists konsultants, kurš sniedz konsultācijas pedagogiem, atbalsta personālam un skolēnu vecākiem.
Bauskas Valsts ģimnāzijā darbu turpina sociālais pedagogs, kurš aktīvi iesaistās skolas dzīvē, sniedzot atbalstu gan audzēkņiem, gan pedagogiem. Šobrīd lielākais darba lauks ir cīņa ar nesekmību un neattaisnotiem stundu kavējumiem.