Rīkojums_Par skolas darba režīma izmaiņām

Aktualitātes: 2010. gada 13. decembris

 Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME

BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. 0413901295

Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, tālrunis / fakss: 63922473, e-pasts 2.vidusskola@bauska.lv

RĪKOJUMS

Bauskā

2010. gada 13. decembrī Nr. 418

 Par skolas darba režīma izmaiņām

1. Pamatojoties uz 2002.gada 27.decembra MK noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”, skolas darba režīmā uzdot ievērot sekojošas prasības:

1.1.   ja gaisa temperatūra sasniedz –20˚C, skolu var neapmeklēt 1. līdz 5.klases skolēni (vecumā līdz 12 gadiem).- Atb. klašu audzinātāji, skolēnu vecāki.

1.2.   ja gaisa temperatūra sasniedz –25˚C, skolu var neapmeklēt 6. līdz 12.klases skolēni (vecumā no 13 gadiem).- Atb. klašu audzinātāji, skolēnu vecāki.

1.3.   1. līdz 5.klases izglītojamajiem, kuri ir ieradušies skolā, ja gaisa temperatūra sasniedz –20˚C, 6. līdz 12.klases izglītojamajiem, kuri ir ieradušies skolā, ja gaisa temperatūra sasniedz ‑25˚C, pedagogi mācībām paredzētajā laikā nodrošina izglītojamo interesēm, spējām un vajadzībām atbilstošu individuālu nodarbošanos.- Atb. J.Mozgovaja, I.Jabločkina.

1.4.   visiem skolas pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem atrasties darba vietās un veikt pēc nepieciešamības to izglītojamo uzraudzību, kuri ieradušies skolā.- Atb. J.Mozgovaja, I.Korčevaja, N.Zariņa.

1.5.   klašu audzinātājām un priekšmetu skolotājiem sniegt informāciju vecākiem un skolēniem par skolas darba režīma izmaiņām.- Atb. klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji.

1.6.   brīdināt tehnisko personālu, ka ārkārtējas nepieciešamības gadījumā sakarā ar dabas stihijas sekām var mainīties pienākumi un darba laiks.- Atb. N.Zariņa.

1.7.   turpmākie lēmumi tiks pieņemti, izejot no katras dienas konkrētās situācijas.

2. Uzdot klases audzinātājiem informēt skolēnus par 2002.gada 27.decembra MK noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”  6.punktu.- Atb. klašu audzinātāji.

Direktore                                                                                             V. Grigorjeva