Atbalsta dienests

Viens no Bauskas 2. vidusskolas vadības galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt Latvijas Republikas Konstitucionālo likumu izpildi: „…Valsts garantē iespēju iegūt obligāto izglītību bez maksas, kā arī nodrošina turpmāko izglītošanos atbilstoši katra bērna spējām”.

Mūsu skola organizē pedagoģisko procesu tā, lai tas nekavētu, bet gan stimulētu katra skolēna personības attīstību. Tas risināms balstoties uz humānistisko pieeju un kopveselumā īstenotu saturu bērna audzināšanā un mācīšanā.

Liela uzmanība ir pievērsta skolēnu atbalsta sistēmas izveidošanai un atbalsta dienesta savstarpējai sadarbībai, darba plānošanai un organizēšanai. Atbalsts skolēniem tiek īstenots ar skolas fiziskās un psiholoģiskās vides palīdzību, skolas darba organizāciju un pedagoģiskā procesa vadības kvalitāti.

Bauskas 2. vidusskolas vadības un atbalsta dienesta sadarbības sistēma