Karjeras izglītība

Skolas karjeras konsultantes: Mārīte Aleksandrova un Inga Golovčanska.

Skolēni individuālās konsultācijas var saņemt 304. kabinetā, kā arī  Karjeras izglītības centrā 2-21.kabinetā (iepriekš piesakoties).

Karjeras izglītības programma

Skolā audzināšanas stundās skolēni tiek iepazīstināti ar skolas un citu mācību iestāžu piedāvātajām izglītības programmām. Skolas internetlasītavā un karjeras izglītības centrā ir pieejama informācija par dažādu vidējo un augstāko mācību iestāžu piedāvātajām izglītības programmām. Lai iegūtu profesionālu informāciju par vidējās un augstākās izglītības programmām, skolā tiek organizētas tikšanās ar dažādu mācību iestāžu studentiem un mācību spēkiem., izglītojamie izmanto interneta resursus, 9. un 12. klašu izglītojamie apmeklē gadskārtējo izstādi „Skola 201…”. Izglītojamos iepazīstina ar mācību darbam izvirzītajām prasībām vidusskolā.

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā.

Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās cilvēks, mainās pasaule, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas. Mainās prasības pret darbiniekiem.

Viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku.

Svarīgi, lai cilvēks strādātu darbu, kas viņam sniedz gan morālu gandarījumu, gan pietiekamu finansiālu nodrošinājumu.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

  • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
  • lai profesija atbilstu spējām,
  • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

    Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast — ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko VAJAG sabiedrībai. GRIBU — tās ir cilvēka intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā. Iespējams, ka, nosaucot visas savas intereses, vēlmes, nodarbošanos, kas saista, patīk un ko gribētos darīt, būtu ļoti garš saraksts. VARU — tās ir cilvēka prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arī veselības stāvoklis, — visas profesionāli nozīmīgās īpašības. VAJAG — tās ir profesijas un kompetences, kas konkrētajā vietā un laikā darba tirgū ir pieprasītas, tātad — kādi speciālisti un kādas kompetences ir nepieciešamas tagad un tuvākajā nākotnē.

Karjeras testi pārdomātai profesijas izvēlei

Eiropas sociālā fonda finansētais projekts sadarbībā ar karjeras un izglītības portālu Prakse.lv un Latvijas Universitātes vadošajiem psihologiem ir radījuši unikālu sešu testu kompleksu.  Šie testi Tev palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un dotumus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi. Testi ir savstarpēji saistīti, veidoti vizuāli pievilcīgā un reālistiskā formā, padarot testu ne vien lietderīgu, bet arī aizraujošu.

Testi Tev ir pieejami portālā Prakse.lv – sadaļā Karjeras testi.

Karjeras testi: http://www.prakse.lv/static/atbalsts

Noderīga informācija par karjeras izglītību:

www.viaa.gov.lv

www.brauktvainebraukt.lv

www.niid.lv

www.profesijupasaule.lv

www.prakse.lv

www.nva.lv

LLU PIEDĀVĀ IZZINOŠAS UN RADOŠAS AKTIVITĀTES SKOLĒNIEM: http://www.llu.lv/skoleniem