Izglītības programmas un interešu izglītība

Paralēli vidusskolai jauniešiem tiek dota iespēja apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu. Pabeidzot vidusskolu jauniešiem būs 2 diplomi – atestāts par vidējo izglītību un profesionālās pilnveides apliecība.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas:

1. Datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana
2. Fotografēšana un digitālā fotogrāfiju apstrāde

 

Par labām un teicamām sekmēm izglītojamiem ir iespēja saņemt stipendiju.

 

 Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 – 15.00, tālrunis 63922473, 25427004,  epasts: 2.vidusskola@bauska.lv

 

http://likumi.lv//doc.php?id=268342   Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem

http://likumi.lv/doc.php?id=257229  Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem

Interešu izglītība

Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas un talantus interešu izglītības programmās :

  • latviešu folkloras kopa “Urdziņa” (skolotāja Daila Simsone)
  • slāvu folkloras kopa “Lučinuška;  (skolotāja Alla Latūne)
  • 1.-4. un 5.-12. klašu kori, zēnu koris; (skolotāja Diāna Siliņa)
  • 2.klašu, 3.-5.,  10.-12.klašu tautisko deju grupas; (skolotāja Lidija Dāvide)
  • 3.kl. “Mana valodiņa” (skolotāja Larisa Čehoviča)
  • Floristika 6.-8.klasēm  (skolotāja Ērika Mercs)
  • Sporta dejas 1.klasēm (skolotāja Lidija Dāvide)

Interešu izglītības grafiks 2016./2017. mācību gadā

Folkloras kopa “Urdziņa”

Folkloras kopa “Urdziņa” izveidojusies 1989.gada pavasarī. Folkloras kopu  “Urdziņa” dibināja un ilgus gadus vadīja skolotāja Aldona Sormule. Folkloras kopa “Urdziņa” ne tikai izkopj katra bērna individuālos talantus, ļauj iepazīt latvisko kultūru, bet arī dod daudz sabiedrisku iemaņu, komunikabilitāti.
Pateicoties skolas direktores Veras Grigorjevas aktīvam atbalstam, folkloras kopa var piedalīties dažādos pasākumos, jo tam nepieciešams gan morāls, gan materiāls atbalsts. Katru gadu esam starptautiskā bērnu un jauniešu folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” aktīvi dalībnieki. Ik gadus piedalāmies folkloras kopu pasākumos Zemgales novadā. Esam izpratuši latviešu gadskārtu rituāla nozīmi cilvēku dzīvē. Tautasdziesmu skanīgumu un deju soļu raitumu nesam kā dāvanu labdarības pasākumos: skolā, pilsētā, rajonā, valstī. Kā tradīcija ir Ziemassvētku pasākums pansionātā “Derpele”. Folkloras kopu „Urdziņa” vada skolotāja Daila Simsone.

Urdziņa

Urdziņa

3.-4.klašu deju kolektīvs

3.-5.kl.deju kolektīvs

1.-2. klašu deju kolektīvs

1.-2 kl. deju kolektīvs

Kolektīvā trešo gadu dejo divdesmit bērni, kuri ir  ļoti varoši un daudzpusīgi. Daudzi bērni ne tikai dejo šinī kolektīvā, bet arī dzied korī un ansamblī, mācās mākslas un mūzikas skolās, ir  aktīvi sportisti. Prieks, ka ar katru gadu mūsu dejotprasme kļūst kvalitatīvāka. Pirmajā pastāvēšanas gadā mēs skatē nepiedalījāmies, jo mums vēl nebija tērpu, bet pagājušā gada skatē no pirmās pakāpes mūs šķīra tikai divi punkti. Šogad mūsu mērķis bija „iedejot” pirmajā pakāpē –  un ir liels gandarījums, ka tas izdevās. Kolektīva vadītāja – Lidija Dāvide.

 Slāvu folklora kopa „Lučinuška”

Slāvu folklora kopa „Lučinuška” darbojas no 1998. gada. Folkloras kopas vadītāji: mūzikas skolotāja Alla Latūne un krievu valodas un literatūras skolotāja Inesa Korčevaja. Folkloras kopas dalībnieki ir 2. – 11. klases skolēni. Esam starptautiskā bērnu un jauniešu folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” dalībnieki. Ik gadus piedalāmies folkloras kopu pasākumos „Slāvu mozaīka”, „Tatjanas diena”. Esam izpratuši slāvu gadskārtu rituāla nozīmi cilvēku dzīvē. Tautasdziesmu skanīgumu un deju soļu raitumu nesam pasākumos: skolā, pilsētā, rajonā, republikā. Pēc skolas tradīcijām katru gadu folkloras kopa organizē pavasara saulgriežu svētkus – „Masļenica”. Kā tradīcija piedalījāmies republikas Ziemassvētku festivālā Rīgā. Zināšanas par krievu folkloras žanriem u stiliem, radošās darbības pieredze, zināšanas un prasmes vokālas un instrumentālās  muzicēšanas jomās mēs apguvām starptautiskajā festivālā Lietuvā, Palangā.

Lučinuška.Lučinuška

5.-12.klašu meiteņu koris

   Kolektīvs dibināts 2008.gadā – tieši pirms pagājušajiem Skolu jaunatnes Dziesmu svētkiem. Meiteņu sastāvs kopš kora dibināšanas jūtami audzis – no 22 meitenēm pagājušajos svētkos līdz 50 meiteņu korim šajā gadā. Koris var lepoties ar lielu atbalstu savā skolā – mums līdzi jūt gan skolasbiedri, gan skolotāji un visvairāk pati skolas direktore Vera Grigorjeva. Mūsu spēks ir savstarpējā draudzībā un visām kopā – mīlestībā pret mūziku. Vadītāja – Diāna Siliņa

DSC_1803

Zēnu koris

Kolektīvs dibināts 2014.gada rudenī. Puikas, kopā 23, ir dziedāt varoši un godam pelnījuši dalību Bauskas novada Dziesmu svētkos, lai kādreiz nākotnē piedalītos arī lielajā kopkorī Mežaparka estrādē. Zēnu koris ir skolas lepnums!  Vadītāja – Diāna Siliņa