Izglītības programmas un interešu izglītība

2024./2025. mācību gada mācību programmu piedāvājums vidusskolēniem


2023./2024. mācību gada mācību programmu piedāvājums vidusskolēniem

2020./2021. mācību gada mācību programmu piedāvājums vidusskolēniem

Mācību programmu piedāvājums 2020./2021.m.g. 4. klašu un 7. klašu izglītojamiem

Licencētās izglītības programmas

 • 21011111_pamatizglītības programma
 • 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • 21015511 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
 • 31011011_vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • 31013011-vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Interešu izglītība

Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas un talantus interešu izglītības programmās :

 • latviešu folkloras kopa “Urdziņa” (skolotāja Daila Simsone)
 • slāvu folkloras kopa “Lučinuška;  (skolotāja Alla Latūne un skolotāja Inese Korčevaja)
 • 1.-4. un 5.-12. klašu kori  (skolotāja Diāna Siliņa)
 • 1.-2.klašu tautisko deju kolektīvs (skolotāja Eva Brigmane)
 • 3.-4. un  5.-6.klašu tautisko deju kolektīvi (skolotāja Lidija Dāvide)
 • 7.-8.klašu tautisko deju kolektīvs (skolotāja Tamāra Ļisovcova)
 • “Skolas muzejs” (skolotāja Ina Nikolajeva un skolotāja Valentīna Ļeontjeva)

Interešu izglītības grafiks 2019./2020. mācību gadā

Folkloras kopa “Urdziņa”

Folkloras kopa “Urdziņa” izveidojusies 1989.gada pavasarī. Folkloras kopu  “Urdziņa” dibināja un ilgus gadus vadīja skolotāja Aldona Sormule. Folkloras kopa “Urdziņa” ne tikai izkopj katra bērna individuālos talantus, ļauj iepazīt latvisko kultūru, bet arī dod daudz sabiedrisku iemaņu, komunikabilitāti.
Pateicoties skolas direktores Veras Grigorjevas aktīvam atbalstam, folkloras kopa var piedalīties dažādos pasākumos, jo tam nepieciešams gan morāls, gan materiāls atbalsts. Katru gadu esam starptautiskā bērnu un jauniešu folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” aktīvi dalībnieki. Ik gadus piedalāmies folkloras kopu pasākumos Zemgales novadā. Esam izpratuši latviešu gadskārtu rituāla nozīmi cilvēku dzīvē. Tautasdziesmu skanīgumu un deju soļu raitumu nesam kā dāvanu labdarības pasākumos: skolā, pilsētā, rajonā, valstī. Kā tradīcija ir Ziemassvētku pasākums pansionātā “Derpele”. Folkloras kopu „Urdziņa” vada skolotāja Daila Simsone.

Urdziņa

3.-4.klašu deju kolektīvs

3.-5.kl.deju kolektīvs

Bauskas 2. vidusskolā  darbojas 4 deju kolektīvi, kurā laipni tiek aicināti dejotāji (ar un bez pieredzes).
Deju kolektīvi piedalās skolas, novada un valsts organizētajos pasākumos. Piedalās  skolu tautisko deju kolektīvu skatēs. Šogad kolektīvu mērķis  „iedejot” pirmajā pakāpē –  un tikt uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

 1.- 2.klašu  dejotāju saimi  otro gadu vada un, balstoties uz aizsāktajām tradīcijām, draudzīgi kopā satur deju skolotāja Eva Brigmene.

3.-4.klašu tautisko deju kolektīvs

Kolektīvos dejo bērni, kuri ir  ļoti varoši un daudzpusīgi. Daudzi bērni ne tikai dejo  kolektīvā, bet arī dzied korī un ansamblī, mācās mākslas un mūzikas skolās, ir  aktīvi sportisti. Prieks, ka ar katru gadu mūsu dejotprasme kļūst kvalitatīvāka.

3.-4. un 5.-6. klašu deju kolektīvus vada deju skolotāja Lidija Dāvide.

 Slāvu folklora kopa „Lučinuška”

Slāvu folklora kopa „Lučinuška” darbojas no 1998. gada. Folkloras kopas vadītāji: mūzikas skolotāja Alla Latūne un krievu valodas un literatūras skolotāja Inesa Korčevaja. Folkloras kopas dalībnieki ir 1. – 9. klases skolēni. Esam starptautiskā bērnu un jauniešu folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” dalībnieki. Ik gadus piedalāmies folkloras kopu pasākumos „Slāvu mozaīka”, „Tatjanas diena”. Esam izpratuši slāvu gadskārtu rituāla nozīmi cilvēku dzīvē. Tautasdziesmu skanīgumu un deju soļu raitumu nesam pasākumos: skolā, pilsētā, rajonā, republikā. Pēc skolas tradīcijām katru gadu folkloras kopa organizē pavasara saulgriežu svētkus – „Masļenica”. Kā tradīcija piedalījāmies republikas Ziemassvētku festivālā Rīgā. Zināšanas par krievu folkloras žanriem u stiliem, radošās darbības pieredze, zināšanas un prasmes vokālas un instrumentālās  muzicēšanas jomās mēs apguvām starptautiskajā festivālā Lietuvā, Palangā.

Lučinuška.Lučinuška

5.-12.klašu meiteņu koris

  

Kolektīvs dibināts 2008.gadā. Korī dzied pārsvarā meitenes ar skaistām balsīm, lielām darba spējām un vienreizēju enerģētisko potenciālu. Mēģinājumi, koncerti, skates – tā ir nepārtraukta radošā darbnīca, eksperimenti, spēku un spēju pārbaude, zināšanu apliecinājums, cilvēcisko īpašību un personību parāde. Koris var lepoties ar lielu atbalstu savā skolā – mums līdzi jūt gan skolasbiedri, gan skolotāji un visvairāk pati skolas direktore Vera Grigorjeva. Mūsu spēks ir savstarpējā draudzībā un visām kopā – mīlestībā pret mūziku. Vadītāja – Diāna Siliņa

DSC_1803

Vokālā studija

  Bauskas 2. vidusskolas vokālās studijas  programma ir vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu darbu, kas sevī ietver dažādus mūzikas žanrus – latviešu tautas dziesmas, klasisko mūziku, kā arī estrādes žanra iemaņu apguvi. Pedagoģe atrod katram bērnam individuālo pieeju, lai attīstītu dziedāšanas talantu. Studiju vada vokāla pedagoģe Māra Filipoviča.