Bibliotēka – informācijas centrs

Skolas bibliotēka ir skolas informācijas centrs, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, komplektējot iespieddarbus un dokumentus, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos pakalpojumus, uzziņas izglītojamiem un pedagogiem, kā arī attīsta  lasīšanas veicināšanas pasākumu programmu. Darbojas atbilstoši uzdevumiem, ko paredz skolas nolikums, darba plāns, mācību un audzināšanas plāni.

Bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmas noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Uzdevumi :

  • Nodrošināt mācību procesu ar izglītības valsts standartiem un mācību saturam atbilstošu literatūru;
  • Ar dažādu informācijas pakalpojumu palīdzību sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību, daudzveidīgu interešu izkopšanu, pašizglītību un pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi.

 

Struktūra:  

Bibliotēka sastāv no:

  • Abonementa
  • Interneta lasītavas
  • Mācību grāmatu krātuves (fonda)
 20150507_102817

20150507_133648  20150507_133557

Bibliotēkas internetlasītavā ir iespēja mācīties izmantojot datoru un internetu, veidot prezentācijas, patstāvīgi sagatavoties ieskaitēm, eksāmeniem un apgūt nokavēto stundas vielu ierastā vidē – internetā, izmantojot portālu www.uzdevumi.lv

 

Bibliotēkas lietošanas kārtība:

Bauskas 2. vsk bibliotēkas lietošanas kārtība

Internetlasītavas, datora un interneta lietošanas kārtība

Bibliotēku informācijas sistēma ALISE

Noderīgas saites:

lasāmkoks

letonia_lv  pasakas 

 скачанные файлы

 

zibo