Skolas resursi

Izglītības iestādei raksturīgas nepārtrauktas pārmaiņas. Regulāri tiek pilnveidota materiāli tehniskā bāze. Plānojot skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, īpašu uzmanība tiek veltīta mācību kabinetu aprīkojuma un mācību līdzekļu iegādei. Katru gadu tiek izvēlēti prioritāri uzlabojamie mācību kabineti. Plānveidīgi tiek papildināts visu mācību līdzekļu fonds. Izglītības iestādes attīstības virzienu nosaka arī vecāku, kā aktīvo sociālo pasūtītāju, līdzdalība.

20150525_135048Skolas bibliotēka pilnībā nodrošina savus audzēkņus ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, sākumsolā ar dienasgrāmatu un skolēnu apliecību. Skolas bibliotēka ir pārveidota par informācijas centru ar nolūku veicināt mācību procesam nepieciešamu bāzi. Interneta pieslēgums nodrošina plašāku informācijas pieejamību. Tika izveidota internetlasītava ar mūsdienīgu aprīkojumu. Skolēniem ir pieiejami 18 datori ar interneta pieslēgumu.
Referātu aizstāvēšanaIekārtoti mūsdienīgi mācību kabineti ar datoriem, interneta pieslēgumu un informācijas tehnoloģijām (projektori, dokumentu kameras, audio un video tehnika). Kabinetos ir interaktīvās tāfeles, ar kuru iespējams interesantākā, vienkāršākā un skolēniem saprotamākā veidā pasniegt mācību saturu. Klašu telpu iekārtojums veicina iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas un mācīšanas metodes.
20Tika veikta skolas sporta zāles renovācija. Ir skolas āra stadions ar plašu futbola un basketbola laukumu, boksa un trenažieru zāles. Lai nodrošinātu optimālu priekšmeta Sports standarta prasību apguvi, Bauskas 2.vidusskolā, ar Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” atbalstu, 2013./2014. m.g. tika īstenots projekts „Bauskas 2.vidusskolas sporta bāzes modernizācija”. Projekta ietvaros tika iegādāts sporta inventārs: 10 vingrošanas soļi, līdztekas, 2 komplekti basketbola grozi, kā arī mīksto moduļu komplekts sākumskolai.Skolas kolektīvs sadarbībā ar vecākiem nepārtraukti strādā pie skolas teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas.

Skolā ir medmāsa un prasībām atbilstošs medicīniskais kabinets, logopēdiskais un zobārstniecības kabinets, estētiska, sanitārajām normām atbilstoša ēdnīca.

Projekta SAM 8.1.2. ietvaros tika renovēts sporta laukums Bauskas 2.vidusskolai, pirmskolas izglītības iestādei “Zīlīte” un Bauskas pamatskolai.

Izglītības iestādē sekmīgi tiek lietota elektroniskā skolvadības sistēma E-KLASE.

eklase

Skolā uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas trauksme, 38 signalizācijas un apsardzes signalizācijas un trauksmes balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma.