Skolas iekšējie noteikumi

Bauskas 2.vidusskolas nolikums   Apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2021.gada 23.decembrī (protokols Nr.9, 16.punkts)

Bauskas 2. vidusskolas darba kārtības noteikumi  (Grozījumi  20.02.2020., 09.03.2022.)

Bauskas 2.vidusskolas kārtība, kādā tiek vērtēti izglītojamo mācību sasniegumi    Apstiprināti 2019.gada 26. novembrī (Grozījumi 29.09.2020.)

Bauskas 2.vidusskolas darba kārtības noteikumi DARBINIEKIEM  Apstiptināti 2015. gada 20. martā ar 20.02.2020. grozījumiem.