Direktore

Bauskas 2. vidusskolas direktore Vera Grigorjeva

CV

Vārds, uzvārds Vera Grigorjeva
Tautība krieviete
Pilsonība LR
Adrese Bauska, LV-3901
Darba vietas adrese, tālr.
Dārza  iela 9, Bauska,  LV-3901, tālr. 63922473; 25427004
Izglītība: augstākā pedagoģiskā, pedagoģijas maģistre, mentore
 • 1980. – LU Vēstures fakultāte – vēstures un sociālo zinību  skolotāja vidusskolā.
 • 1992. – Sankt-Pēterburgas Valsts un municipālās pārvaldes institūts – politologs, augstskolu un vidusskolu sociālo un politisko disciplīnu pasniedzēja;
 • 1997. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte- pamatskolas angļu valodas skolotāja;
 • 1998. – LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes maģistratūra – pedagoģijas maģistre;
 • 2013. – Sertifikāts par tiesībām veikt mentordarbību izglītības iestādē.

Papildizglītība:

  • 2019.24.10. – Apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoga profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skolēnu līdzdalības un sadarbības sekmēšanai” (24 st.)
  • 2019.17.06. – Apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Kompetenču pieeja mācību satura un pieejas mācībām ieviešana skolā aprobācijā iesaistītajiem pedagogiem” (36 st.)
  • 2019.27.08. – Apguva mācību kursu “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijā noderīgi e-risinājumi” (8 st.);
  • 2019.25.08. – Apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Iekļaujošs izglītības process.” (A. 36 st.);
 • 2017.08.12. – Apguva speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā “Pedagogu personālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmā speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības vadītājiem un izglītības vadītāju vietniekiem.” (40 st.);
 • 2017.03.14. –  Projekts Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” procesā;
 • 2017.06.08. – Izglītības iestādes vadītāju līderības veicināšana izglītības kvalitātes nodrošināšanai izglītības iestādēs (72 st.);
 • 2016.07.12. – Apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Izglītības iestādes vadītāja darbs ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, to izveide, pielietojums un pārraudzība” (8 st.)
 • 2013.26.01. -Sertifikāts par tiesībām veikt mentordarbību izglītības iestādē. (72 st.);
 • 2012.g.- apliecinājums par iegūto 5. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi;
 • 2011.12.- VISC apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas”Latvijas un pasaules vēstures skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” apgūšanu (48 st.);
 • 2011.g.- Oxford University Press Latvia- Teacher Professional Development conference, 5 h.
 • 2010.g.-iegūts MC “Preventa” sertifikāts Nr.CA20 Nr.0044 – par 40 stundu apmācību kursu “Civilā aizsardzība”;
 • 2010.g.Apgūta profesionālās pilnveides izglītības programma “Ugunsdrošība un aizsardzība” (apliecība PA Nr.070678);
 • 2008.g. Merkūrijs konsultants – 8 st. kurss „Būtiskākie jautājumi izstrādājot CA plānu atbilstoši MK noteikumiem izglītības iestādēm”;
 • 2007.g. VIKNVA- 12.st. programma „Skolu darbības kvalitātes vērtēšana: aktualitātes, organizācija, efektivitāte”;
 • 2006.16.06. VIKNVA sertifikāts Nr. EKP 0065 – iegūts vispārējas pamatizglītības un vispārējās vidējas izglītības iestāžu darbības un programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas eksperta statuss;

Darba pieredze:

 • no 2009. gada Bauskas novada domes deputāts;
 • 2002.27.12. atestēta par pamatizglītības, vidējas izglītības iestādes vadītāju un ieguvusi augstāko profesionālās kvalifikācijas kategoriju;
 • no 2002. gada Bauskas rajona Bilingvālās apmācības koordinatore IZM;
 • Bauskas rajona  Bilingvālās apmācības skolotāju metodiskās apvienības vadītāja;
 • no 1998. gada direktore- eksperte;
 • no 1983.gada Bauskas 2. vidusskolas direktore;
 • no 1974.  gada skolotāja Bauskas pilsētas 2.vidusskolā.

Apbalvojumi:

 • 2016.16.12. Latvijas olimpiskās komitejas prezidenta Atzinības raksts par mērķtiecīgu, pašaizliedzīgu darbu un Olimpisko vērtību popularizēšanu Latvijā.
 • 2014.04.05. par nopelniem Latvijas labā apbalvota ar ceturtās šķiras  Atzinības ordeni.
 • 2013.03.08. Bauskas novada domes Goda raksts par ikgadēju pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu izglītībā un sabiedrības integrācijā Bauskas novadā un Latvijā.
 • 2008. gadā Sabiedrības integrācijas fonda Vienotības balva par starpkultūru saskarsmes veicināšanu izglītībā un iniciatīvu izglītības kvalitātes celšanā.
 • 2005.01.06. Latvijas Republikas Ministru Kabineta  Atzinības raksts par pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un tautas labā.
 • 2003.18.12. Bauskas rajona padomes Atzinības raksts par ilggadēju veiksmīgu vidusskolas pedagoģiskā kolektīva vadīšanu un panākumiem sabiedrības integrācijas jautājumu risināšanā Bauskas rajonā.
 • 2002.13.09. Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijas Atzinības raksts par aktīvu un mērķtiecīgu darbu mazākumtautību izglītībā.
 • 2002.25.07. Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijas Goda diploms  par radošu un kvalitatīvu darbu izglītības sistēmā.
Valodu prasmes: latviešu, krievu, angļu – brīvi.
Īpašas prasmes: Datorprasmes: Microsoft Word, MS Excel, Internet Explorer.
Ģimenes stāvoklis: precējusies,  2 dēli.
Īpašas intereses: politoloģija, kristietības ētika un vēsture, teātris, dzeja, darbs
dārzā.