Comenius

Comenius projekts “Eiropa jauniem cilvēkiem”(Europe for Young People):

2010./2011.mācību gadā projektā piedalījās 11.un 12.klašu skolēni, skolotājas – Inga Grišule un Iveta Leitlante.

Europe for young people

“Europe for young people” ir divpusējs Comenius projekts ar lingvistisku un starpkultūru profilu.

“Europe for young people” has been a Bilateral Comenius Association with a clear linguistic and intercultural profile that has pursued a closer acquaintance between the two schools: the one in Bauska, Latvia and IES San Fernando in Badajoz giving students the opportunity of exchange. The project not only has enabled us a good knowledge of the two countries but it has also expanded an increasing familiarity with  all the European Union States and it has stirred up (uzrasisīt, modināt)our interest for Europe.

Rezultāti/Results

1. Project Documentation

The first step for the project was applicants’ presentation. Students made presentations about Latvia, education system and their school.

For next stage Spanish and Latvian students wrote down useful information about their partner country, its culture, educational system, customs, history, language, food and literature. Students made questionnaires based on personal information and communicated by e-mail.

Latvian students created Logo design displaying a common bird of both countries – the stork.

At the end of the project Latvian and Spanish partners elaborated the Summary book describing the most important points of this cooperation work.

Students also discussed what they have learned in this exchange. Students have developed and improved their communication skills in a second language (English, in this case). A lot of photos are included as well to illustrate the project in details.

1. Projekta dokumentācija

Skolēni veidoja pieteikumus Comenius mobilitātes projektam. Konkursā varēja piedalīties jebkurš sekmīgs vidusskolēns, nosūtot motivācijas vēstuli un veidojot prezentāciju par Latviju, skolu, izglītības sistēmu, tradīcijām angļu valodā.

Nākamajā posmā, projekta dalībnieki apkopoja vērtīgu informāciju par savu partnervalsti Spāniju, tās kultūru, izglītības sistēmu, tradīcijām, vēsturi, valodu, tradicionālajām virtuves īpatnībām un literatūru. Skolēni  veica aptaujas, pamatojoties uz personisko informāciju un sazinājās ar partneriem, izmantojot informācijas tehnoloģijas (ē-pasts).
Latvijas studenti izveidoja projekta Logo dizainu, kurā attēlots abās valstīs biežāk sastopamais putns (stārķis).
Projekta beigās Latvijas un Spānijas partneri izstrādāja kopsavilkuma grāmatu, kurā tika aprakstīti veiktie uzdevumi un citas aktualitātes šajā sadarbībā.
Skolēni apsprieda arī to, ko viņi ir iemācījušies šajā apmaiņas programmā. Skolēni ir attīstījuši un uzlabojuši savas komunicēšanās prasmes svešvalodā (angļu, šajā gadījumā). Lai detalizēti atspoguļotu projektu dalībnieki  un skolotāji veidoja fotoreportāžas.

2. Intercultural resources formation

To acquire the basics of Spanish and to improve the knowledge and skills of English a Latvian –English – Spanish illustrated dictionary was compiled. Internet resources and Latvian – English dictionary were used as basis for it.
The visit to Spain and intensive Spanish language and culture studies were very useful and helped to acquire the language, too.

Latvian partners translated Latvian traditional food and games into English and Spanish partners translated Spanish food and games into English. It was interesting to learn for the students that some games are completely similar in both countries. Students presented the information in posters.

2. Starpkultūru saiknes resursu veidošana

Lai apgūtu spāņu valodas pamatus un uzlabotu angļu valodas zināšanas un prasmes, skolēni izveidoja latviešu-angļu – spāņu ilustrēto vārdnīcu. Pamatā tika izmantoti interneta resursi un latviešu – angļu vārdnīca.
Viens no vērtīgākajiem projekta posmiem bija vizīte Spānijā un intensīvās spāņu valodas nodarbības, ka arī kultūras mantojuma  pētījumi palīdzēja apgūt  šo valodu.
Latvijas partneri tulkoja latviešu tradicionālos ēdienus un spēles angļu valodā un spāņu partneri tulkoja spāņu tradicionālos ēdienus un spēles angļu valodā. Skolēniem bija interesanti uzzināt to, ka dažas spēles ir pēc būtības līdzīgas abās valstīs. Lai prezentētu savu darbu, skolēni izveidoja plakātus.

3. Musical staging

Latvian students were responsible for the musical scenario writing which was based on urgent topics: friendship, choosing career and young people’s interests. Each student got a role in the play. Preparation stage took four months time. During this time, once a week students had a rehearsal of the musical. At the partnership Farewell party Latvian students exhibited their creative work. Spanish partners assessed it grandiosely.

3. Mūzikas inscenējums
Latvijas studenti bija atbildīgie par mūzikla scenāriju veidošanu, kas tika balstīta uz aktuālām tēmām: draudzība, karjera un jauniešu intereses. Katrs skolēns saņēma lomu šajā uzvedumā . Šis darbs tapa četru mēnešu laikā. Reizi nedēļā dalībnieki apmeklēja mēģinājumus. Savu radošo sniegumu  Latvijas skolēni veiksmīgi demonstrēja partnerības atvadu vakarā visai skolas saimei, vecākiem un viesiem. Spāņu  sadarbības partneri to augstu novērtēja.

4. Media activities

Students made a website (http://comeniuslatvia.blogspot.com/) in which they provide some information about the project, about their stay in Latvia, some information about Spain and their school. It enables to get the information about the project to everybody who is interested in it. All participants of the project took part in the creating of the webpage.

Latvian and Spanish students made a film about their school and activities.

Project work and results were reflected on TV and in local newspaper.

4. Darbība masu saziņas līdzekļos


Skolēni izveidoja tīmekļa vietni (http://comeniuslatvia.blogspot.com/), kurā tika ievietota informācija par projektu, par Spāņu skolēnu uzturēšanos Latvijā, kā arī informācija par Spāniju un San Fernando skolu. Vietne ļauj (palīdz) iegūt informāciju par projektu visiem, kuri ir ieinteresēti tajā. Visi projekta dalībnieki piedalījās mājas lapas veidošanā.
Latvijas un Spānijas skolēni izveidoja filmas par savu skolu un to darbību.
Projekta darba rezultāti tika atspoguļoti Latvijas televīzijā un vietējā laikrakstā.

5. Project sustainability

There have been several exhibitions about the project. Each year students presented the project at various events which were organised at school and they also informed other classes about this project.

Students and teachers have obtained The Europass Mobility.

This project is great motivation for students for further travelling and education possibilities abroad.

5. Projekta ilgtspējīgums
Ir notikušas vairākas izstādes par projektā veiktajām aktivitātēm. Katru gadu skolēni prezentē projekta rezultātus dažādos pasākumos, kas tika organizēti skolā, un informē citus skolēnus par šo projektu.
Skolēni un skolotāji ir ieguvuši Europass Mobilitātes apliecinājumus.
Šis projekts teicami motivē skolēnus turpmākajai ceļošanai un iespējai apgūt izglītību ārzemēs.

Projekta fotogrāfijas skatīt mājas lapas galerijā_