Grundtvig Learning Partnership ”Learning Positive Discipline” (LPD) Supported by EU Lifelong Learning Programme

LEARNING POSITIVE DISCIPLINE

Mācāmies pozitīvu disciplinēšanu

The partnership lasts from August 2013 till July 2015 involving 11 European institutions. 

 

Pamatojums/Background

Daudziem vecākiem un skolotājiem pietrūkst zināšanu un prasmju kā vadīt bērnu uzvedību problēmsituācijās, izmantojot pozitīvu attieksmi un savstarpēju saprašanos, un daudzos gadījumos bērna uzvedības problēmu pasliktināšanās iemesls ir veids, kādā vecāki vai izglītotāji tās risina.

Many parents and teachers do not have the knowledge and skills necessary to manage children’s problem behaviors on the development of positive relationships and mutual support and, in many cases, the source for worsening of behavioral problems of children is the way parents and educators know how to manage these problems.

 

Projekta mērķis /Project Aim

Projekta vispārīgais mērķis ir iedrošināt pieaugušos analizēt to, kā viņi izturas pret bērniem un skolēniem, lai atklātu plašāku instrumentu un metožu klāstu, ko varētu pielietot bērna uzvedības problēmu risināšanas gadījumos, kas būtu balstīti uz komunikāciju un pozitīvu disciplinēšanu. Projekta mērķis ir pievērst uzmanību negatīvajai ietekmei, ko izraisa miesas sodi un arī vārdisks nosodījums, lai bērni tiktu audzināti pozitīvā un nevardarbīgā atmosfērā jebkurā vidē.

The overall aim of the project is to encourage adults to analyze how they relate to children and students to discover a wider range of tools and methods to solve behavioral problems of children based on communication and positive discipline. The project aims to draw attention to the negative effects of corporal punishment and verbal of children, and to promote raising children in a positive and non-violent atmosphere in all environments.

 

Uzdevumi/Objectives

 • Pieaugušo izglītošana – kas ir problemātiska uzvedība, konfliktu risināšana un pozitīva disciplinēšana;
 • Prasmju attīstīšana – kā vadīt bērna uzvedības problēmas izmantojot pozitīvas disciplinēšanas principus, veicināt pozitīvu uzvedību un sniegt bērnam atbalstu, nepieļaujot vardarbīgu attieksmi;
 • Noteiktas uzvedības un attieksmes veicināšana – lai mainītu neefektīvu pieaugušo un bērnu attiecību modeli, mācoties attieksmi, kas balstīta uz pozitīvas disciplinēšanas principiem;
 • Labās prakses par pozitīvas disciplinēšanas tehniku pārņemšana un sadarbības Eiropas līmeņa institūciju starpā veicināšana;
 • Organizāciju, kuras piedāvā pieaugušo apmācību, kvalitātes uzlabošana, pārņemot labo praksi un sadarbojoties Eiropas līmenī;
 • Vadošo Eiropas kompetenču pieaugušo izglītībā guvumu sekmēšana.
 • assimilation by the adults of some knowledge concerning problematic behaviors, conflict management and positive discipline
 • development of adult skills to manage behavioral problems of children through positive discipline, to stimulate positive behavior and give support to children with a high risk of committing acts of violence
 • promote certain behaviors and attitudes change ineffective in adult relationships with children and learning behaviors based on positive discipline relationship
 • encourage the transfer of good practices and cooperation between European institutions on positive discipline techniques
 • quality-improvement of the organizations which offer adult learning contexts through transfer of best practices and European cooperation
 • promoting the acquisition of the key European competences by adults.

 

Sagaidāmie rezultāti/Expected result

 • Rokasgrāmata Tools for teaching Positive Discipline(Pozitīvas disciplinēšanas mācīšanas instrumenti) , kas sevī ietvers:
 • Ievada daļu;
 • Pozitīvas disciplinēšanas prasmju veicināšanas programmas pieaugušajiem trīs moduļi (Pozitīva disciplinēšana kā uzvedības mācīšanas forma, Pozitīvas disciplinēšanas sastāvdaļas, Problēmsituāciju atrisināšana ar pozitīvu disciplinēšanu)
 • Pielikums: “50 Pozitīvas disciplinēšanas tehnikas”.
 • is the guide “Tools for teaching Positive Discipline” that will contain:
 • Introduction
 • The three modules of the program of development of positive disciplinary skills among adults (Positive discipline as a form of behavioural learning, The ingredients of Positive Discipline, Problems solving with Positive Discipline)
 • The annex: “50 Positive Discipline Techniques”.

 

Galvenās aktivitātes/Main activities

 • Seši projekta starptautiskie semināri;
 • 2 semināri Eiropas līmenī (“Pozitīvas disciplīnas tehnikas” un “Komunikācija pozitīvā disciplinēšanā”);
 • Radošas darbnīcas pieaugušajiem;
 • Pētījums “Bērnu audzināšana ar pozitīvu disciplinēšanu. Aktualitātes un pašreizējā prakse Eiropā “
 • Izplatīšana un izmantošana;
 • Uzraudzība un novērtēšana.
 • six project meetings;
 • 2 European seminars (“Positive discipline techniques” and “Communication in the positive discipline);
 • work-shops with adults;
 • research “Education of children regarding positive discipline. Highlights and current practice in Europe”;
 • dissemination and exploitation;
 • monitoring and evaluation.

 

Partneri:/Partners:

 • Liceul “Stefan  Procopiu” (Romania, Vaslui) Coordinator
 • Foreign Language Secondary School (Bulgaria, Pleven)
 • Kiwanis Club Vaslui (Romania, Vaslui) 
 • Agentur Kultur e.V. (Germany, Munchen) 
 • Estonian Survival Society  (Estonia, Võru) 
 • C.P.F.P.A. MISLATA  (Spain, Mislata) 
 • Bauska Secondary School no.2  (Latvia, Bauska) 
 • Kecskeméti Főiskola (Hungary, Kecskemét) 
 • Amici del centro socio-culturale San Francesco (Italy, Umbertide) 
 • DC Center DariuszCegliński (Poland, Rzeszow) 
 • Usak Universitesi Kadin  Sorunlari Uygulama  ve Arastirma Merkezi (Turkey, Ușak) 
Bauskas 2.vidusskolas PREZENTĀCIJA Rumānijā
Bauskas 2.vidusskola prezentācija POSITIVE DISCIPLINE

Meeting plan

Project meeting evaluation questionnaire results

Summary of the questionnaire

Practical activities carried out by Latvian team

Latvia has analized the similarities

Newsletter No.1 November 2013

Newsletter No.2 

What  have we achieved so far

Newsletter No.3

http://www.grundtviglpd.96.lt/home.html

Bauskas 2.vidusskola Itālijā Umbertidē, 15.10.2014

NEWSLETTER 4 LPD

5.starptautiskās projekta partneru tikšanās Plevenā, Bulgārijā protokolsMINUTES  5 (MEETING REPORT 5) 

NEWESLETTER 5

NEWESLETTER 6

Final evaluation – May 2015

Partnership evaluation

Projekts noslēdzās ar divpusēju partneru tikšanos Veru, Igaunijā, 30.jūnijā – 1.jūlijā,  kurā 18 skolas pedagogiem un vecākiem bija iespēja tikties ar Veru pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības un kultūras jomā Sikstenu Sildu, iepazīties ar projekta partnerinstitūcijas Estonian Survival Society darbu netradicionālu pozitīvas disciplinēšanas metožu izmantošanā, kā arī apskatīt pilsētas Veru un Tartu, ieskaitot Tartu aizraujošo zinātnes centru AHHAA. Veru pilsētas domes priekšēdētāja vietnieks viesus no Latvijas uzrunāja latviešu valodā, par ko klātesošie bija patīkami pārsteigti. Skolas direktore un Bauskas novada deputāte Vera Grigorjeva Silda kungam pasniedza piemiņas veltes no Bauskas novada domes, rosinot uz turpmāku sadarbību.

Projekta partneru divpusējā tikšanās

DSCN0558

DSCN0539DSCN0549DSCN0530